Comercializarea dronelor – este sau nu necesară deţinerea unei autorizaţii emise de AACR?

March 2016

Începând cu luna octombrie a anului trecut, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a informat unii dintre agenții comerciali a căror ofertă de produse propuse la vânzare include şi drone (aeronave fără pilot la bord), asupra condiţiilor legale în care se poate desfăşura această activitate. În scopul unei mai bune înţelegeri, în prima jumătate a lunii martie, la sediul AACR a avut loc o şedinţă comună a reprezentanţilor agenţilor comerciali şi AACR. “Dronele.ro” a fost acolo şi în cele ce urmează vom prezenta o sinteză a celor discutate.

Să începem cu începutul… Problemele deţinătorilor/utilizatorilor, au început atunci când în Codul Aerian a fost introdusă definiţia “aeronavei fără pilot la bord”. Prin acest amendament, aşa cum menţionam anterior, “aeronavele civile fără pilot la bord” au fost asimilate aeronavelor civile, urmând ca ele să fie utilizate conform prevederilor legale existente pentru acestea. Având în vedere diferenţele semnificative existente între modul de “pilotare” al celor doută categorii de aeronave, prevederile cadrului legislativ naţional existent la data aprobării ultimului amendament la Codul Aerian au cauzat serioase dificultăţi de interpretare şi aplicare atât instituţiilor guvernamentale cât şi deţinătorilor/utilizatorilor de aeronave fără pilot la bord.

Pe cale de consecinţă, cerinţele privind autorizarea agenţilor comerciali de către AACR în scopul distribuirii de aeronave, componente, echipamente şi produse conexe domeniului aeronautic, s-au extins de la “aviaţia clasică” către agenţii economici ce comercializează aeronave fără pilot la bord şi componente, echipamente şi alte produse necesare funcţionării acestora (drone complete, motoare electrice, elice, trenuri de aterizare, etc). Prevederile actului normativ, în forma sa actuală, se aplică atât comercializării de aeronave fără pilot la bord (drone, RPAS, UAV) sau echipamente/componente necesare acestora cât şi comercializării de aeronave fără pilot la bord sau echipamente/componente din zona aeromodelismului. Această situaţie este o consecinţă a faptului că întregul domeniul al aeronavelor fără pilot la bord (inclusiv aeronavele din categoria aeromodele) a fost inclus “la grămadă” în textul ultimul amendament la Codul Aerian, stabilindu-se astfel aceleaşi “reguli ale jocului” pentru producerea, distribuirea şi utilizarea lor.

Deci ce avem în prezent… Avem un act normativ – RACR DPA “Autorizarea distribuitorilor de produse aeronautice” – care, în baza prevederilor Codului Aerian, este aplicabil tuturor celor care comercializează aeronave fără pilot la bord, echipamente, componente şi produse conexe acestora, inclusiv acelor agenţi comerciali ce au produse dedicate exclusiv zonei de aeromodelism, precum şi sancţiuni contravenţionale în cazul comercializării acestor produse fără autorizaţie emisă de AACR.

Ce trebuie făcut în continuare? În scopul alinierii cu prevederile legale, agenţii economici au obligaţia de a solicita AACR autorizarea în baza prevederilor RACR – DPA. Ajunse în acest punct, discuţiiile participanţilor la şedinţa comună s-au axat pe prevederile procedurii de autorizare şi a documentaţiei suport necesare, fiind menţionate următoarele:

 1. în scopul demarării procedurii de autorizare, solicitantul va completa şi transmite la AACR o cerere tip însoţită de un manual de proceduri al organizaţiei (formularul tip şi un ghid privind manualul de proceduri se pot obţine accesând pagina de internet a AACR);
 2. solicitantul are obligaţia de a nominaliza o persoană sau un grup de persoane care să emită în numele său “declaraţia de conformitate”. Prin această declaraţie agentul economic confirmă faptul că produsul comercializat a fost transportat şi depozitat în condiţiile specificate de fabricant;
 3. personalul nominalizat să emită “declaraţiile de conformitate” nu trebuie să deţină anumite calificări sau să fie instruit în baza unei proceduri speciale;
 4. manualul de proceduri detaliază modul în care agentul economic recepţionează, depozitează şi comercializează aeronavele fără pilot la bord, componente sau echipamente ale acestora;
 5. în cazul în care agentul economic are mai multe puncte de lucru, AACR nu va emite un certificat de autorizare pentru fiecare dintre acestea;
 6. pentru a se evita plata unor taxe suplimentare este util ca solicitantul să completeze în cererea iniţială de autorizare toate aeronavele (pe clase) şi echipamente/componente ce sunt comercializate sau se intentionează să fie comercializate.

CAA 02Reprezentanţii agenţilor economici au indicat în cadrul şedinţei, două două probleme majore care, în opinia lor, au ca rezultat actuala situaţie de fapt: tarifele AACR percepute pentru autorizare precum şi includerea aeromodelelor şi aeronavelor fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mică de 1 kg în domeniul de aplicabilitate al acestui act normativ.

Dacă în ceea ce priveşte nivelul tarifelor reprezentanţii AACR au promis să identifice o soluţie pe care să o supună atenţiei repezentanţilor instituţiei – impunerea unui tarif care să aibă în vedere orele alocate analizei documentelor şi auditului propriu-zis în cadrul locaţiilor declarate (cost manoperă/oră de exemplu) – în ceea ce priveşte domeniul de aplicabilitate al RACR – DPA, în urma discuţiilor, au fost identificate o serie de obstacole:

 1. modificarea/completarea actului normativ se poate realiza doar prin emiterea unui alt ordin de ministru. Procedura administrativă de elaborare şi aprobare a unui amendament pentru RACR-DPA poate acoperi o perioadă destul de lungă de timp: aproximativ 3-4 luni într-o versiune optimistă;
 2. dat fiind faptul că o serie de componente / echipamente (motoraşe, elice, staţii de radio-comandă etc.) pot fi utilizate atât pentru aeromodele cât şi pentru alte categorii de aeronave fără pilot la bord, autorizarea unei organizaţii ce distribuie ambele categorii de aeronave – aeromodele sau aeronave fără pilot la bord – este dificil de realizat atât din punct de vedere al documentaţiei cât si al activităţii comerciale propriu-zise;
 3. dimensiunea organizaţiei (în prezent există o serie de agenţi comerciali care au ca şi angajaţi un număr mic de persoane – 2-3 angajaţi) poate avea un impact major asupra modului de elaborare a documentaţiei, ajungându-se în situaţia în care o persoană cumulează mai multe funcţii, sau chiar faptul că personalul angajat nu poate acoperi toate funcţiile obligatorii solicitate prin actul normativ.

În concluzie cu ce rămânem după această întâlnire?

 1. promisiunea AACR de a reevalua tarifele aplicabile, în sensul alinierii nivelului acestora cu realităţile din piaţă;
 2. invitaţia de a propune modificări la prevederile actului normativ mai sus amintit RACR-DPA, propuneri de modificare ce pot fi transmise la AACR;
 3. obligativitatea agenţilor economici ce au în domeniul de activitate comercializarea de aeronave fără pilot la bord de a deţine o autorizaţie emisă de AACR.

Trebuie amintit aici şi rugămintea reprezentanţilor AACR de a afişa pe produsele din categoria “aeronave civile fără pilot la bord” a unui anunţ/avertisment cu privire la faptul că produsele respective pot fi utilizate doar în anumite condiţii.

Date fiind implicaţiile utilizării “inconştiente” a aeronavelor fără pilot la bord este posibil ca într-un viitor nu foarte îndepărtat instituțiile statului să declanşeze o serie de controale / inspecţii la producători, distribuitori şi utilizatori, acţiuni ce vor avea ca rezultat impunerea de sancţiuni contravenţionale sau chiar penale, conform prevederilor actelor normative existente.

Tags